Προτάσεις

ACRYLIC SEALANT

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τος α­κρυ­λικό ε­λα­στο­με­ρές μο­νω­τικό, κα­τα­σκευ­α­σμένο από ει­δι­κές α­κρυ­λι­κές ρη­τί­νες και ε­νι­σχυ­μένο με μίκα. Εί­ναι α­δι­ά­βροχο με με­γάλη πρό­σφυση και ε­λα­στι­κό­τητα που του ε­πι­τρέ­πει να α­κο­λου­θεί τις συ­στο­λές και δι­α­στο­λές των στε­ρεών ε­πι­φα­νειών. Ι­δα­νικό για την α­πό­λυτη υ­δρο­μό­νωση τα­ρατ­σών και αρ­μών.

€0,00

null
AKΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΜΟΝΟSTOP 9LIT.

€55,00

null
ALL PRIM

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας υ­δα­το­δι­ά­λυτο αν­τι­σκω­ρι­ακό και α­στάρι με υ­ψηλή πρό­σφυση, σε ό­λων των ει­δών τις με­ταλ­λι­κές ε­πι­φά­νειες, ό­πως σί­δερο, α­λου­μί­νιο, χαλκό, μπρούτζο, γαλ­βα­νι­σμένη λα­μα­ρίνα. ΄Ε­χει ε­πί­σης καλή πρό­σφυση σε ε­πι­φά­νειες από PVC .Ε­πι­κα­λύ­πτε­ται με υ­δα­το­δι­α­λυτά χρώ­ματα και με χρώ­ματα δι­α­λύ­του.

€0,00

null
ANTIRUST LAC

Ε­ξαι­ρε­τι­κής ποι­ό­τη­τος γυ­α­λι­στερό αν­τι­σκω­ρι­ακό για τη βαφή νέων κα­θώς και ήδη σκου­ρι­α­σμέ­νων με­ταλ­λι­κών ε­πι­φα­νειών, το ο­ποίο λει­τουρ­γεί ταυ­το­χρό­νως ως υ­πό­στρωμα και τε­λεί­ωμα μαζί.

€0,00

null
AQUA LUX ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ

Α­ρί­στης ποι­ό­τη­τας, οι­κο­λο­γική ρι­πο­λίνη νε­ρού κα­τάλ­ληλη για ε­σω­τε­ρι­κούς και ε­ξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους. Εί­ναι ι­δα­νική για ξύλο, σί­δερο, τοί­χους, α­λου­μί­νιο, τσίγκο, PVC, α­μι­αν­τοτ­σι­μέντο κλπ. Δι­α­τί­θε­ται σε γυ­α­λι­στερό και σα­τινέ τε­λεί­ωμα. Για κάθε πε­ρί­πτωση α­παι­τεί­ται η κα­τάλ­ληλη προ­ερ­γα­σία της προς βαφή ε­πι­φά­νειας.

€0,00

null
AQUA SIL

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας υ­δα­το­δι­ά­λυτο ά­ο­σμο υ­πό­στρωμα λευκό ματ με πολύ υ­ψηλή πρό­σφυση σε ε­πι­φά­νειες από τσι­μέντο, γύψο, σοβά και βαμ­μέ­νες ε­πι­φά­νειες  εμ­πο­τι­σμέ­νες με νι­κο­τίνη, κα­πνιά, καυ­σα­έ­ρια τις ο­ποίες α­πο­μο­νώ­νει και δεν ε­πα­νεμ­φα­νί­ζον­ται ό­ταν βα­φούν με πλα­στικά και α­κρυ­λικά υ­δα­το­δι­α­λυτά χρώ­ματα.

€0,00

null
AΚΡΥΛΙΚΟ SUPER STORM 9LIT.

Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό χρώμα με άριστη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών κατάλληλο για βαφή εξωτερικών επιφανειών. Σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται σκασίματα στο χρώμα όταν βάφεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ακόμη και άνω των 400C.

€49,00

null
BERLING GEL ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Δι­α­φα­νές � Χρω­μα­τι­στό βερ­νίκι εμ­πο­τι­σμού για ξύλο υπό μορφή ζελέ που ε­πι­τρέ­πει στο ξύλο να α­να­πνέει. Προ­στα­τεύει και ο­μορ­φαί­νει τις ξύ­λι­νες ε­πι­φά­νειες ε­σω­τε­ρικά και ε­ξω­τε­ρικά. Δί­νει μια σα­τινέ όψη στην ε­πι­φά­νεια του ξύ­λου. Δρα α­πο­τε­λε­σμα­τικά ε­νάν­τια στους μι­κρο­ορ­γα­νι­σμούς που κα­τα­στρέ­φουν το ξύλο ό­πως το σα­ράκι, οι μύ­κη­τες κλπ.

€0,00

null
BERLING LAC

Ά­ρι­στης ποι­ό­τη­τος βερ­νι­κό­χρωμα με ε­ξαι­ρε­τική κα­λυ­πτι­κό­τητα, κα­τάλ­ληλο για ε­ξω­τε­ρική και ε­σω­τε­ρική χρήση. Ε­φαρ­μό­ζε­ται πολύ εύ­κολα και χω­ρίς τρε­ξί­ματα σε ό­λες τις κα­τάλ­ληλα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νες με­ταλ­λι­κές και ξύ­λι­νες ε­πι­φά­νειες. Δι­α­τί­θε­ται σε λευκό, μαύρο και βά­σεις για την ε­πί­τευξη πλή­θους α­πο­χρώ­σεων με το σύ­στημα χρω­μα­τι­σμού της BERLiNG.

€0,00

null
BERLING LAC PERLA

Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τος βερ­νι­κό­χρωμα για ξύ­λι­νες και με­ταλ­λι­κές ε­πι­φά­νειες με υ­ψηλή κα­λυ­πτι­κό­τητα και γυ­α­λάδα. Κα­τάλ­ληλο για ε­σω­τε­ρι­κές και ε­ξω­τε­ρι­κές ε­πι­φά­νειες. Ε­φαρ­μό­ζε­ται πολύ εύ­κολα και χω­ρίς τρε­ξί­ματα σε ό­λες τις κα­τάλ­ληλα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νες ε­πι­φά­νειες

€0,00

null
BERLING SILICON

Δι­πλής χρή­σεως δι­α­φα­νές μυ­κη­το­κτόνο προ­στα­τευ­τικό και δι­α­κο­σμη­τικό συν­τη­ρη­τικό χρώμα εμ­πο­τι­σμού, κα­τάλ­ληλο για ό­λων των ει­δών τα ε­ξω­τε­ρικά και ε­σω­τε­ρικά ξύλα. Ε­φαρ­μό­ζε­ται εύ­κολα, δεν α­πο­λε­πί­ζε­ται και δί­νει μια ε­λα­φρώς σα­τινέ όψη στο ξύλο. Με τα ει­δικά κε­ριά και μυ­κη­το­κτόνα που πε­ρι­έ­χει, προ­στα­τεύει το ξύλο από την α­πορ­ρό­φηση υ­γρα­σίας και την εμ­φά­νιση μού­χλας, μυ­κή­των και κα­τα­στρε­πτι­κών μι­κρο­ορ­γα­νι­σμών. Δι­α­τί­θε­ται σε δέκα έ­τοι­μες α­πο­χρώ­σεις: πεύκο, δρυς, α­νοιχτή δρυς, τικ, κα­στα­νιά, κα­ρύ­δια, μα­όνι, ό­ρεγ­κον, πρά­σινο , μπλε και σε ά­χρωμο. Το προ­ϊόν εί­ναι έ­τοιμο προς χρήση.

€0,00

null
BETOLAC BERRLING

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας βερ­νι­κό­χρωμα ε­νός συ­στα­τι­κού, κα­τάλ­ληλο για ε­ξω­τε­ρική χρήση με ε­ξαι­ρε­τι­κές αν­το­χές στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών και τις κα­τα­πο­νή­σεις.  Εί­ναι  αν­θε­κτικό σε λά­δια και γράσα και εν­δεί­κνυ­ται για την βαφή ε­ξω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών (μπε­τόν, τού­βλων, πέ­τρας, πλα­κό­στρω­των).

€0,00

null
CHASSILUX

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τος αν­τι­σκω­ρι­ακό, κα­τάλ­ληλο για τη βαφή ό­λων των σι­δε­ρέ­νιων ε­πι­φα­νειών και ει­δικά ΣΑΣΙ αυ­το­κι­νή­των.
Δι­α­τί­θε­ται σε τρεις α­πο­χρώ­σεις: Λευκό - Μαύρο - Κε­ρα­μιδί.

€0,00

null
DAMP PROOF

Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τας ει­δικό στε­γα­νω­τικό δο­μι­κών ε­πι­φα­νειών δι­α­λύ­του, βα­σι­σμένο σε α­κρυ­λική ρη­τίνη και τσι­μέντο Portland. Στε­γα­νο­ποιεί κάθε δο­μική ε­πι­φά­νεια, ε­σω­τε­ρική ή ε­ξω­τε­ρική, πάνω ή κάτω από το έ­δα­φος. Προ­τεί­νε­ται για στε­γα­νο­ποί­ηση δε­ξα­με­νών, ζαρ­ντι­νι­έ­ρων και υ­πο­γείων χώ­ρων. Αν­τέ­χει σε υ­δρο­στα­τική πί­εση.

€0,00

null
DUCO

 

 

Ε­ξαι­ρε­τι­κής ποι­ό­τη­τας βερ­νι­κό­χρωμα μη κι­τρι­νί­ζον, κα­τάλ­ληλο για ε­ξω­τε­ρική χρήση με ε­ξαι­ρε­τι­κές αν­το­χές στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών και τις κα­τα­πο­νή­σεις.  Εί­ναι αν­θε­κτικό σε λά­δια και γράσα και εν­δεί­κνυ­ται για την βαφή κα­τάλ­ληλα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νων με­ταλ­λι­κών ε­πι­φα­νειών.

 

 

€0,00

null
DUCO D'AQUA

΄Ά­ρι­στης ποι­ό­τη­τας υ­δα­το­δι­ά­λυτο Duco λευκό κα­τάλ­ληλο για την βαφή ε­ξω­τε­ρι­κών και ε­σω­τε­ρι­κών με­ταλ­λι­κών ε­πι­φα­νειών οι ο­ποίες έ­χουν προ­ε­τοι­μα­στεί με ει­δικά υ­πο­στρώ­ματα νε­ρού ή δι­α­λύ­του.
Υ­πε­ρέ­χει των πα­ρα­δο­σι­α­κών υ­πο­στρω­μά­των ως προς την φι­λι­κό­τητά του στο πε­ρι­βάλ­λον και την α­που­σία δι­α­λυ­τι­κών.

€0,00

null
EXTP

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας βερ­νίκι εμ­πο­τι­σμού με ει­δικά μυ­κη­το­κτόνα για την προ­στα­σία του ξύ­λου από το σα­ράκι και τους μύ­κη­τες. Προ­στα­τεύει από την υ­πε­ρι­ώδη α­κτι­νο­βο­λία και την υ­γρα­σία. Εί­ναι κα­τάλ­ληλο για ε­ξω­τε­ρική και ε­σω­τε­ρική χρήση και δί­νει μια ε­λα­φρώς γυ­α­λι­στερή ε­πι­φά­νεια. Δι­α­τί­θε­ται σε δι­α­φα­νές και σε 10 α­πο­χρώ­σεις : Δρυς, δρυς α­νοιχτή, κα­ρυ­διά, μα­όνι, πεύκο, ό­ρεγ­κον, κα­στα­νιά, τικ, πρά­σινο και μπλέ.

€0,00

null
HARDENER DELUX

Ει­δι­κός σκλη­ρυν­τής, ο ο­ποίος ε­πι­τεί­νει την σκλη­ρό­τητα και τις αν­το­χές ε­λαι­ο­χρω­μά­των, ενώ ε­πί­σης ε­πι­τα­χύ­νει το χρόνο στε­γνώ­μα­τος. Συ­νι­στά­ται ι­δι­αί­τερα για τη βελ­τί­ωση των ι­δι­ο­τή­των ε­λαι­ο­χρω­μά­των τύ­που DUCO. Προ­στί­θε­ται σε α­να­λο­γία 20% κ.β.

€0,00

null
MINIO BERLING

Ε­ξαι­ρε­τι­κής ποι­ό­τη­τας αν­τι­σκω­ρι­ακό υ­πό­στρωμα, κα­τάλ­ληλο για σι­δε­ρέ­νιες ε­πι­φά­νειες. Έ­χει υ­ψη­λές αν­το­χές στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών και δεν προ­κα­λεί �τρε­ξί­ματα� κατά την ε­φαρ­μογή του.

€0,00

null
MONOSIL

Ει­δικό α­κρυ­λικό χρώμα δι­α­λύ­του με πολύ υ­ψηλή πρό­σφυση σε ε­πι­φά­νειες  εμ­πο­τι­σμέ­νες με νι­κο­τίνη, κα­πνιά, καυ­σα­έ­ρια τις ο­ποίες α­πο­μο­νώ­νει και δεν ε­πα­νεμ­φα­νί­ζον­ται ό­ταν βα­φούν με πλα­στικά και α­κρυ­λικά υ­δα­το­δι­α­λυτά χρώ­ματα.

€0,00

null
NATURE AQUA FIX

Δι­α­φα­νές ά­ο­σμο α­κρυ­λικό α­στάρι νε­ρού, για ε­σω­τε­ρική και ε­ξω­τε­ρική χρήση. Ε­κμη­δε­νί­ζει την α­πορ­ρο­φη­τι­κό­τητα της προς βαφή ε­πι­φά­νειας και βο­ηθά στην στε­ρέ­ωση των προ­βλη­μα­τι­κών ε­πι­φα­νειών. Υ­πε­ρέ­χει των πα­ρα­δο­σι­α­κών α­στα­ριών ως προς την φι­λι­κό­τητά του στο πε­ρι­βάλ­λον  και την α­που­σία δι­α­λυ­τι­κών.

€0,00

null
NATURE PERGOLA

Υ­δα­το­δι­α­λυτό α­κρυ­λικό συν­τη­ρη­τικό χρώμα εμ­πο­τι­σμού με μυ­κη­το­κτό­νες ι­δι­ό­τη­τες, ι­δα­νικό για τη βαφή ξύ­λι­νων ε­πι­φα­νειών με τρόπο ώ­στε να δι­α­φαί­νον­ται τα φυ­σικά νερά του ξύ­λου. Σχε­δόν ά­ο­σμο, με υ­ψηλή αν­τοχή και αν­θε­κτι­κό­τητα στις δυ­σμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες, για ε­σω­τε­ρική και ε­ξω­τε­ρική χρήση.

€0,00

null
NATURE VELATURA ΝΕΡΟΥ

Α­κρυ­λική βε­λα­τούρα νε­ρού για ξύ­λι­νες και δο­μι­κές ε­πι­φά­νειες, κα­τάλ­ληλη για ε­σω­τε­ρική και ε­ξω­τε­ρική χρήση. Ει­δικά στις ξύ­λι­νες ε­πι­φά­νειες, έ­χει την ι­δι­ό­τητα να ε­πι­κα­λύ­πτει στις φυ­σι­κούς ρό­ζους του ξύ­λου, εμ­πο­δί­ζον­τας έτσι τα το­πικά κι­τρι­νί­σματα του τε­λι­κού χρώ­μα­τος που θα ε­φαρ­μο­στεί.

€0,00

null
NATURE ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ

Υ­δα­το­δι­ά­λυτο α­κρυ­λικό γυ­α­λι­στερό δι­α­φα­νές βερ­νίκι ξύ­λου, κα­τάλ­ληλο για ε­σω­τε­ρική και ε­ξω­τε­ρική χρήση. Εί­ναι σχε­δόν ά­ο­σμο, αν­θε­κτικό στις δυ­σμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες και την υ­γρα­σία. Το προ­ϊόν προσ­δί­δει μια ά­ψογη γυ­α­λι­στερή εμ­φά­νιση στην ε­πι­φά­νεια του ξύ­λου.

€0,00

null
NATURE ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Υ­δα­το­δι­ά­λυτο α­κρυ­λικό συν­τη­ρη­τικό ξύ­λου το ο­ποίο δρα α­πο­τε­λε­σμα­τικά ε­νάν­τια στους μι­κρο­ορ­γα­νι­σμούς που κα­τα­στρέ­φουν το ξύλο (σα­ράκι, μύ­κη­τες κλπ.). Σχε­δόν ά­ο­σμο, α­πορ­ρο­φά­ται πλή­ρως από το ξύλο και το προ­στα­τεύει από τις δυ­σμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες, την υ­γρα­σία και την υ­πε­ρι­ώδη α­κτι­νο­βο­λία.

€0,00

null
NATURE ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

Υ­δα­το­δι­ά­λυτο α­κρυ­λικό συν­τη­ρη­τικό ξύ­λου το ο­ποίο δρα α­πο­τε­λε­σμα­τικά ε­νάν­τια στους μι­κρο­ορ­γα­νι­σμούς που κα­τα­στρέ­φουν το ξύλο (σα­ράκι, μύ­κη­τες κλπ.). Σχε­δόν ά­ο­σμο, α­πορ­ρο­φά­ται πλή­ρως από το ξύλο και το προ­στα­τεύει από τις δυ­σμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες, την υ­γρα­σία και την υ­πε­ρι­ώδη α­κτι­νο­βο­λία.

€0,00

null
PETITE

Ε­ξαι­ρε­τι­κής ποι­ό­τη­τας οι­κο­λο­γικό χρώμα κα­τάλ­ληλο για ό­λων των ει­δών τις ε­πι­φά­νειες. Ι­δα­νικό για κλει­στούς χώ­ρους και ει­δικά για παι­δικά δω­μά­τια. Ο σχε­δι­α­σμός του βα­σί­στηκε στη χρη­σι­μο­ποί­ηση συ­στα­τι­κών τα ο­ποία δεν πα­ρου­σι­ά­ζουν ε­πι­κίν­δυ­νες για τον αν­θρώ­πινο ορ­γα­νι­σμό και το πε­ρι­βάλ­λον ι­δι­ό­τη­τες.

€0,00

null
RADIATER

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας βερ­νι­κό­χρωμα, με αν­τοχή στις υ­ψη­λές θερ­μο­κρα­σίες, κα­τάλ­ληλο για θερ­μαι­νό­με­νες με­ταλ­λι­κές ε­πι­φά­νειες και ει­δικά για κα­λο­ρι­φέρ. Ε­χει υ­ψηλή κα­λυ­πτι­κό­τητα και ε­λα­στι­κό­τητα.

€0,00

null
STRIP ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ
Κα­θα­ρί­ζει α­πο­χε­τευ­τι­κούς σω­λή­νες από λίπη και πουρί, α­πο­κα­θι­στά το πο­ρώ­δες του ε­δά­φους και έτσι πε­ρι­ο­ρί­ζει τις συ­χνές εκ­κε­νώ­σεις. ΄Έ­χει καλά α­πο­τε­λέ­σματα σε ση­πτι­κές δε­ξα­με­νές, λι­πο­συ­λέ­κτες και α­πο­χε­τευ­τικά δί­κτυα από λε­κά­νες μέ­χρι  υ­πο­νό­μους. Στα­ματά α­μέ­σως τις δυ­σά­ρε­στες μυ­ρω­διές. Δι­α­λύει και ρευ­στο­ποιεί τα λίπη και τα συσ­σώ­ματα.  Η σω­στή και τα­κτική χρήση του σας υ­πό­σχε­ται α­πο­χε­τεύ­σεις χω­ρίς προ­βλή­ματα.

€0,00

null
SUPER BEST ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ

Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τος ει­δικό αν­τι­μου­χλικό υ­δα­το­δι­ά­λυτο πλα­στικό χρώμα κα­τάλ­ληλο για ε­σω­τε­ρική χρήση. Πε­ρι­έ­χει ε­ξει­δι­κευ­μένα πρό­σθετα, τα ο­ποία πα­ρα­μέ­νουν στην ε­πι­φά­νεια του χρώ­μα­τος ό­ταν στε­γνώ­σει και εμ­πο­δί­ζουν την α­νά­πτυξη μού­χλας σε ση­μεία με αυ­ξη­μένη υ­γρα­σία.

€0,00

null
SUPER PLAST

Κα­λής ποι­ό­τη­τας χρώμα για ε­ξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους με υ­ψηλή κα­λυ­πτι­κό­τητα. Κα­τάλ­ληλο για βαφή α­πο­θη­κών, γκα­ράζ και γε­νικά ε­σω­τε­ρι­κών χώ­ρων ό­που οι ποι­ο­τι­κές α­παι­τή­σεις δεν εί­ναι υ­ψη­λές.

€0,00

null
VELATURA
Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας αλ­κυ­δικό υ­πό­στρωμα για ξύ­λι­νες ε­πι­φά­νειες, με με­γάλη κα­λυ­πτι­κό­τητα και πρό­σφυση επί του ξύ­λου. Τρί­βε­ται εύ­κολα ώ­στε να δε­χθεί το τε­λικό ε­λαι­ό­χρωμα.

€0,00

null
YACHT VERNISH

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας αλ­κυ­δικό βερ­νίκι ξύ­λι­νων ε­σω­τε­ρι­κών ή ε­ξω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών, με αν­τοχή στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών. Χρη­σι­μο­ποι­εί­ται σε ξύ­λι­νες πόρ­τες, έ­πι­πλα κή­που, ξύ­λινα πα­ρα­θυ­ρό­φυλλα κα­θώς και σε ε­πι­φά­νειες σκα­φών.  Δι­α­τί­θε­ται σε γυ­α­λι­στερό, σα­τινέ και ματ.

€0,00

null
YΔΡΟΧΡΩΜΑ
Υ­ψη­λής λευ­κό­τη­τας και κα­λυ­πτι­κό­τη­τας υ­δρό­χρωμα, κα­τάλ­ληλο για ο­ρο­φές κου­ζι­νών, μπά­νιων, υ­πνο­δω­μα­τίων και γε­νι­κώς ε­σω­τε­ρι­κών χώ­ρων.
΄Ό­ταν στε­γνώ­σει α­φή­νει τους πό­ρους του τοί­χου α­νοι­κτούς, με α­πο­τέ­λε­σμα να α­πορ­ρο­φά­ται η υ­γρα­σία του χώ­ρου

€11,00

null
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΕΝΙΤ
Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας χρώμα, γκρι ή κε­ρα­μιδί, με ε­ξαι­ρε­τική αν­τοχή στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών, κα­τάλ­ληλο για βαφή ε­ξω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών και ει­δικά εμ­φα­νών μπε­τόν και α­μι­αν­τοτ­σι­μέν­των.

€0,00

null
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας 100% α­κρυ­λικό χρώμα με ε­ξαι­ρε­τική αν­τοχή στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών, κα­τάλ­ληλο για βαφή ό­λων των τύ­πων ε­ξω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών και ει­δικά εμ­φα­νών μπε­τόν.

€0,00

null
ΑΚΡΥΛΙΚΟRELIEF

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τος α­νά­γλυφο α­κρυ­λικό ε­πί­χρι­σμα ει­δικό για ε­ξω­τε­ρι­κές ε­πι­φά­νειες στις ο­ποίες προ­σθέ­τει στε­γα­νω­τι­κές ι­δι­ό­τη­τες. Το υ­λικό έ­χει πολύ υ­ψηλή αν­τοχή στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών.

€0,00

null
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας έ­τοι­μος προς χρήση υ­δα­το­δι­ά­λυ­τος στό­κος κα­τάλ­λη­λος για ε­σω­τε­ρική και ε­ξω­τε­ρική χρήση. Εί­ναι ι­δα­νι­κός για το στο­κά­ρι­σμα ό­λων των ε­πι­φα­νειών (σο­βάς, ξύλο, μπε­τόν).Α­πλώ­νε­ται εύ­κολα χω­ρίς τρε­ξί­ματα και ό­ταν τρι­φτεί δί­νει μια ο­μαλή έ­τοιμη προς βαφή ε­πι­φά­νεια.

€0,00

null
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ DUTY

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας αν­τι­σκω­ρι­ακό χρώμα κα­τάλ­ληλο για σι­δε­ρέ­νιες ε­πι­φά­νειες. Έ­χει ε­ξαι­ρε­τι­κές αν­το­χές στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών και την υ­γρα­σία.

€0,00

null
ΑΣΤΑΡΙ FIXATEUR
Ά­ρι­στης ποι­ό­τη­τας δι­α­φα­νές α­κρυ­λικό α­στάρι δι­α­λύ­του, για ε­σω­τε­ρική και ε­ξω­τε­ρική χρήση. Ε­κμη­δε­νί­ζει την α­πορ­ρο­φη­τι­κό­τητα της προς βαφή ε­πι­φά­νειας και βο­ηθά στην στε­ρέ­ωση των προ­βλη­μα­τι­κών ε­πι­φα­νειών

€0,00

null
ΑΣΤΑΡΙ SUPER PRIMER

Ά­ρι­στης ποι­ό­τη­τας ει­δικό λευκό α­δι­ά­βροχο υ­πό­στρωμα δι­α­λύ­του. Δι­α­θέ­τει ά­ρι­στη πρό­σφυση σε πα­λαιές και νέες ε­πι­φά­νειες. Η προ­η­γμένη του σύν­θεση το κα­θι­στά ι­δα­νικό υ­πό­στρωμα για πλα­στικά και α­κρυ­λικά χρώ­ματα.

€0,00

null
ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ

Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τας δι­ά­φανο υ­πό­στρωμα νε­ρού για α­κρυ­λικά χρώ­ματα. Έ­χει πολύ καλή πρό­σφυση και ε­ξα­σφα­λί­ζει ο­μοι­ό­μορφη ε­πι­φά­νεια στο τε­λικό χρώμα.

€0,00

null
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τος αλ­κυ­δικό υ­πό­στρωμα για σι­δε­ρέ­νιες ε­πι­φά­νειες, το ο­ποίο ε­φαρ­μό­ζε­ται σαν εν­δι­ά­μεσο με­ταξύ αν­τι­σκω­ρι­α­κού και τε­λι­κού χρώ­μα­τος. Δι­α­θέ­τει ά­ρι­στη πρό­σφυση σε πα­λαιές και νέες ε­πι­φά­νειες

€0,00

null
ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Πολύ κα­λής ποι­ό­τη­τας δι­ά­φανο υ­πό­στρωμα νε­ρού για πλα­στικά χρώ­ματα. Έ­χει πολύ καλή πρό­σφυση και ε­ξα­σφα­λί­ζει ο­μοι­ό­μορφη ε­πι­φά­νεια στο τε­λικό χρώμα.

€0,00

null
ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ
Α­κρυ­λικό βερ­νίκι δι­α­λύ­του ε­σω­τε­ρι­κής ή ε­ξω­τε­ρι­κής χρή­σης, με υ­ψηλή αν­τοχή στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών. Εί­ναι ι­δα­νικό για ε­πι­κά­λυψη και προ­στα­σία πλα­κών Πη­λίου, Κα­ρύ­στου κλπ. δί­δον­τας ο­μοι­ό­μορφο σα­τινέ αι­σθη­τικό α­πο­τέ­λε­σμα.

€0,00

null
Γερμανοπολύγονο
Γερμανοπολύγονο 13 , της ειταιρίας Unior.

€2,00

null
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ει­δικό προ­ϊόν για την α­φαί­ρεση πα­λαιών χρω­μά­των από δι­ά­φο­ρες ε­πι­φά­νειες. Ε­φαρ­μογή: Με πι­νέλο και σπά­τουλα.

€0,00

null
ΜΑΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

Ει­δικό υ­δα­το­δι­ά­λυτο προ­ϊόν, για την μεί­ωση της στιλ­πνό­τη­τας των υ­δα­το­δι­α­λυ­τών χρω­μά­των και βερ­νι­κιών της σει­ράς NATURE της BERLiNG. Η προ­σθήκη ό­λης της πο­σό­τη­τας εν­τός ε­νός δο­χείου χρώ­μα­τος 0.750 lt ή βερ­νι­κιού 0.900 lt, μει­ώ­νει την α­να­κλα­στι­κό­τητα του χρώ­μα­τος ή του βερ­νι­κιού κατά 25 � 30%.

€0,00

null
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ECO EMULSION 9LIT.

Ε­ξαι­ρε­τι­κής ποι­ό­τη­τας πλα­στικό χρώμα, για ε­σω­τε­ρική  χρήση με υ­ψη­λές αν­το­χές στην αλ­λαγή των και­ρι­κών συν­θη­κών, το πλύ­σιμο και την κι­μω­λί­αση. Ε­φαρ­μό­ζε­ται πολύ εύ­κολα σε ό­λες τις ε­πι­φά­νειες και δί­νει μια ο­μοι­ο­γενή, α­παλή στην αφή ε­πι­φά­νεια. 

€42,00

null
ΡΕΛΕ NC1-6511 30KW

€10,00

null
ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΡΩΜΑ

Ει­δι­κής χρή­σης τα­χυ­στέ­γνωτο χρώμα δι­α­λύτη, ε­σω­τε­ρι­κών ε­πι­φα­νειών, το ο­ποίο προσ­δί­δει την όψη σφυ­ρή­λα­της ε­πι­φά­νειας. Βά­φε­ται πάνω σε τε­λείως κα­θα­ρές σι­δε­ρέ­νιες ε­πι­φά­νειες α­φού προ­η­γη­θεί το κα­τάλ­ληλο υ­πό­στρωμα.

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
 ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
 ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4
Σωληνομαστός γαλβανιζέ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1 1/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2 1/2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 2
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ  ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 3/4
  ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255  (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΜΑΥΡΟΙ 4
 ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΝ10255 (ΥΒΤ)

€0,00

null
Σοβάς έτοιμος
Σοβάς έτοιμος 25 κιλα αδιάβροχος

€7,00

null
ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τος γυ­α­λι­στερό, χρώμα δι­α­λύ­του, ε­νός συ­στα­τι­κού, ι­δα­νικό για τσι­μεν­τέ­νια δά­πεδα με ι­δι­αί­τερη αν­τοχή στα χη­μικά και το νερό, ε­κτός των ι­σχυ­ρών δι­α­λυ­τι­κών.

€0,00

null
ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας ει­δικό τα­χυ­στέ­γνωτο χρώμα δι­α­γραμ­μί­σεως ο­δών, με ε­ξαι­ρε­τι­κές αν­το­χές στις αλ­λα­γές των και­ρι­κών συν­θη­κών και τις κα­τα­πο­νή­σεις. Δι­α­τί­θε­ται σε λευκό και κί­τρινο χρώμα.

€0,00

null
ΧΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Υ­ψη­λής ποι­ό­τη­τας χρώμα δι­α­λύ­του, ι­δα­νικό για πι­σί­νες. Πα­ρέ­χει τέ­λεια αν­τί­σταση στα χη­μικά και το νερό. Δι­α­τί­θε­ται σε λευκό, σιέλ και σε βά­σεις για την ε­πί­τευξη πλή­θους α­πο­χρώ­σεων με το σύ­στημα χρω­μα­τι­σμού της BERLiNG

€0,00

null
Το καλάθι σας είναι άδειο
Ο Λογαριασμός μου
Ολοκλήρωση Αγοράς
Copyright © 2009 Sfairidou Eulabia & Co
Powered by Softways S.A.